Aanmelden & Tarieven

Aanmelding
Vanaf achttien maanden kan een kind worden aangemeld bij de administratie. Na aanmelding wordt een informatieboekje en een inschrijfformulier toegezonden. Dit formulier kan ingevuld aan de administratie geretourneerd worden. De administratie schrijft de peuter dan in en verstuurt een bevestiging van de inschrijving naar de ouders.
Eventueel kan ook via deze site een ingevuld inschrijfformulier per email aan de administratie gestuurd worden.

ONZE PEUTERGROEPEN HEBBEN MOMENTEEL LANGE WACHTLIJSTEN. OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN IS HET BELANGRIJK OM UW KIND OP TIJD IN TE SCHRIJVEN. DIT IS BIJ VOORKEUR WANNEER UW KIND 18 MAANDEN IS.

Download het inschrijfformulier

Plaatsing

Wanneer de definitieve plaatsingsdatum bekend is, wordt een plaatsingsovereenkomst toegezonden. Een kopie van deze plaatsingsovereenkomst dient door de ouders voor akkoord te worden ondertekend en uiterlijk zeven dagen na ontvangst geretourneerd te worden aan de administratie.

Automatische incasso
Samen met de plaatsingsovereenkomst ontvangen ouders een “machtiging automatisch incasso”. Wanneer ouders niet kiezen voor automatisch incasso wordt maandelijks een toeslag in rekening gebracht. Voor het standaardaanbod is deze toeslag € 5,00 en voor de gesubsidieerde plaatsen € 2,00 per maand.
Op het machtigingsformulier kunnen ouders aangeven of men de nota wenst te ontvangen via de mail. Of dat ouders geen factuur wensen te ontvangen.

Bereikbaarheid administratie
Janneke Timmer

Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal

Telefoon : 010-5011950 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.

Afmelding
Aangenomen wordt dat een kind tot het vierde jaar op de peuteropvang blijft. Bij voortijdig verlaten van de peutergroep geldt een opzegtermijn van twee maanden. De peuter dient dan schriftelijk te worden afgemeld bij de administratie.

Aanmelden kinderen met bijzonderheden
Op het inschrijfformulier is ruimte waar ouders bijzonderheden over gezondheid, lichamelijke gebreken, ontwikkelingsachterstand, opvallend gedrag e.d. kunnen invullen. De pedagogisch medewerksters zijn hier graag vóór plaatsing van op de hoogte. In geval van dergelijke bijzonderheden kan het zijn dat zij uw peuter en u thuis bezoeken om kennis te maken en om, samen met u, te bekijken of de peutergroep wel geschikte opvang kan bieden aan uw peuter. Wanneer dan tot plaatsing wordt overgegaan, hanteert de Stichting een proeftijd van drie maanden.
Mochten – na plaatsing van een peuter – dergelijke bijzonderheden zich alsnog openbaren, dan geldt ook in die omstandigheid een proeftijd van drie maanden.

Mogelijkheid om meer dan twee keer te komen spelen
Per groep worden er maximaal zestien peuters geplaatst. Alleen op locatie Tinkerbell mogen maximaal vijftien peuters in een groep geplaatst worden. In elke peutergroep kunnen extra spelers komen spelen: Extra keren spelen kan uiteraard alleen wanneer er in een groep nog kindplaatsen onbezet zijn;

Ouders kunnen hun kind opgeven bij de administratieve kracht. Zij draagt er zorg voor dat het kind op een dagdeel voor extra spelen geplaatst wordt. Zij kan ouders alle informatie verstrekken over op welke dagdelen en op welke locaties er nog ruimte is om extra te spelen.
Mochten alle plaatsen voor het extra spelen bezet zijn, dan kan de peuter op een wachtlijst “extra spelen” geplaatst worden. De datum van aanvraag voor een extra keer spelen bepaalt de volgorde van eventuele plaatsing. Zodra het kind aan de beurt is om extra te gaan spelen, ontvangen de ouders dan schriftelijk bericht.
Voor deze extra keren spelen geldt geen opzegtermijn, in tegenstelling tot de vaste dagdelen.

Het tarief voor een derde of vierde keer extra spelen op de peuterspeelzaal is het tarief voor een losse ochtend € 131,49 per maand of voor een losse middag € 82,79 per maand. Deze tarieven gelden dus voor een standaardplaats en voor een gesubsidieerde plaats. (Hiermee worden niet bedoeld de extra keren spelen op VE-indicatie. Deze extra dagdelen zijn op kosten van de gemeente.)

TARIEVEN INSCHRIJF- EN VERZEKERINGSKOSTEN 2021

Met automatisch incasso

Zonder automatisch incasso


Inschrijfkosten

 € 12,00

€ 14,00


Verzekering

 €   8,00

€ 10,00


Bovenstaande kosten worden éénmalig in rekening gebracht op de eerste maandnota.
De jaarbijdrage voor het peuterwerk wordt in 12 gelijke maandelijkse bedragen in rekening gebracht.

TARIEVEN STANDAARDPLAATS 2021

Indien de ouders behoren tot de groep tweeverdieners, dan kunnen zij in de kosten voor het peuterwerk een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan ook bij een één-ouder-gezin met inkomen uit arbeid. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst dienen ouders het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer van de locatie van hun kind te vermelden.

Let op:
Het is verstandig om de kinderopvangtoeslag direct na ontvangst van de plaatsingsovereenkomst aan te vragen bij de belastingdienst. De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag met maximaal drie maanden terugwerkende kracht uit. Wacht dus niet met de aanvraag van de kinderopvangtoeslag tot het einde van het jaar om een geheel jaar terug te vragen!

jaartarief 2021

maandtarief


Ouderbijdrage bij

ochtend/ochtend

€ 3.155,76

€ 262,98

 

ochtend/middag

€ 2.571,36

€ 214,28

 

(extra) ochtend

€ 1.577,88

€ 131,49


(extra) middag

€    993,48

€   82,79

 

Als beide ouders (gedeeltelijk) werken bestaat er recht op het ontvangen van kinderopvangtoeslag (KOT). Dit recht is er ook voor een eenoudergezin waarvan de ouder een baan heeft.

Onderstaand een aantal voorbeelden van de eigen bijdrage voor de opvang nadat de kinderopvangtoeslag is ontvangen.

 

Voorbeeld 1:

Stel ouder 1 verdient € 20.000,00 per jaar en ouder 2 € 16.000,00 per jaar. Samen hebben ze dan in 2021 een modaal inkomen van € 36.000,00. De ouders hebben 1 kind dat op twee ochtenden per week naar de peutergroep gaat. Daarnaast voldoen de ouders aan de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag (zie voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst). Ze ontvangen per maand een toeslag van € 204,00.

Ons tarief voor 2 ochtenden peuterspeelzaal is € 262,98. Ouders ontvangen van de belastingdienst € 204,00. Ouders betalen dus zelf € 58,98 aan ouderbijdrage.

Ons uurtarief is € 9,74. De belastingdienst vergoedt in 2021 een uurtarief van € 7,27. Het verschil van € 9,74 minus € 7,27 = € 2,47 is ook voor rekening van de ouders. Het gemiddeld aantal uren in de peutergroep is 27. € 2,47 x 27 uur = € 66,69.

Zelf betalen deze ouders voor de peutergroep € 58,98 + € 66,69 = € 125,67 per maand.

 

Voorbeeld 2:

Stel ouder 1 verdient € 30.000,00 per jaar en ouder 2 € 20.000,00 per jaar. Samen hebben ze dan in 2020 een modaal inkomen van € 50.000,00. De ouders hebben 1 kind dat op twee ochtenden per week naar de peutergroep gaat. Daarnaast voldoen de ouders aan de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag (zie voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst). Ze ontvangen per maand een toeslag van € 190,00.

Ons tarief voor 2 ochtenden peuterspeelzaal is € 262,98. Ouders ontvangen van de belastingdienst € 190,00. Ouders betalen dus zelf € 72,98 aan ouderbijdrage.

Ons uurtarief is € 9,74. De belastingdienst vergoedt in 2021 een uurtarief van € 7,27. Het verschil van € 9,74 minus € 7,27 = € 2,47 is ook voor rekening van de ouders. Het gemiddeld aantal uren in de peutergroep is 27. € 2,47 x 27 uur = € 66,69.

Zelf betalen deze ouders voor de peutergroep € 72,98 + € 66,69 = € 139,67 per maand.

 

Voorbeeld 3:

Stel ouder 1 verdient € 15.000,00 per jaar en ouder 2 € 5.000,00 per jaar. Samen hebben ze dan in 2020 een modaal inkomen van € 20.000,00. De ouders hebben 1 kind dat op twee ochtenden per week naar de peutergroep gaat. Daarnaast voldoen de ouders aan de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag (zie voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst). Ze ontvangen per maand een toeslag van € 219,00.

Ons tarief voor 2 ochtenden peuterspeelzaal is € 262,98. Ouders ontvangen van de belastingdienst € 219,00. Ouders betalen dus zelf € 43,98 aan ouderbijdrage.

Ons uurtarief is € 9,74. De belastingdienst vergoedt in 2021 een uurtarief van € 7,27. Het verschil van € 9,74 minus € 7,27 = € 2,47 is ook voor rekening van de ouders. Het gemiddeld aantal uren in de peutergroep is 27. € 2,47 x 27 uur = € 66,69.

Zelf betalen deze ouders voor de peutergroep € 43,98 + € 66,69 = € 110,67 per maand.

 

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in alle gevallen de website van de Belastingdienst Toeslagen.

 

TARIEVEN GESUBSIDIEERDE PLAATS 2021: INKOMENSAFHANKELIJK

In alle andere gevallen kunnen ouders een aanvraag indienen voor een gesubsidieerde plaats. Deze worden uitgegeven voor zover de door ons van de gemeente ontvangen subsidiemiddelen toereikend zijn. Als ouders een gesubsidieerde plaats willen aanvragen, dan kunnen zij dat doen door de verklaring op bladzijde 4 van het inschrijfformulier in te vullen en voor akkoord te ondertekenen. Daarnaast ontvangen wij graag een verklaring van het toetsingsinkomen van ouders.

Wij volgen de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021. Het uurtarief dat wij moeten rekenen om kostendekkend te werken, is € 9,74. De VNG rekent met een uurtarief voor 2021 van € 8,46. Het verschil tussen € 9,74 en € 8,46 = € 1,28. Dit verschil moeten wij doorberekenen in onze tarieven.

Op basis van uw toetsingsinkomen kan de administratie u informeren over uw inkomensafhankelijke tarief.

 

AUTOMATISCH INCASSEREN VAN DE OUDERBIJDRAGE

De Stichting biedt de mogelijkheid om rekeningen per automatisch incasso te voldoen. Indien ouders niet voor automatisch incasso kiezen, wordt maandelijks een toeslag berekend. Voor de standaardplaatsen bedraagt deze toeslag € 5,00 per maand en voor de gesubsidieerde plaatsen € 2,00 per maand.
Het formulier, waarmee ouders de benodigde gegevens voor automatisch incasso kunnen doorgeven, ontvangen zij bij de plaatsingsovereenkomst van de administratie. De betaling geschiedt per maand vooraf. Tijdens de vakanties dient dus te worden doorbetaald, omdat het jaarbedrag over 12 gelijke maandelijkse bedragen is verdeeld.
Bij het niet voldoen van de rekeningen heeft de Stichting het recht het kind de toegang tot de peutergroep te weigeren.

 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.