Nieuws Stichting Peuterwerk Albrandswaard

Gratis reanimatiecursus voor ouders S.P.A.

In maart jl. vond de jaarlijkse ouderavond van Stichting Peuterwerk Albrandswaard plaats. De brandweer was op deze avond gastspreker. Op deze avond bood de brandweer aan een gratis avond reanimeren voor de ouders te willen verzorgen. Heel veel ouders waren hierin geïnteresseerd en hebben zich aangemeld. Dit resulteerde zelfs in vijf van dergelijke avonden. Op maandag 27 mei vond onder grote belangstelling de cursusavond voor de eerste groep ouders plaats. S.P.A. bedankt het personeel van ambulance en brandweer, die op deze avonden het reanimeren aan de ouders willen bijbrengen.

reanimatiecursus 2

reanimatiecursus 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder...

Opbrengst kunstmarkt ouderavond

Op de jaarlijkse ouderavond van 12 maart jl. werd een kunstmarkt gehouden en konden ouders een kunstwerkje kopen van hun kind. Deze actie heeft het prachtige bedrag van € 841,52 opgebracht. Als bestemming voor de opbrengst van deze kunstmarkt was door de oudercommissie dit jaar de brandwondenstichting gekozen. Het totaalbedrag is dus naar de Nederlandse Brandwondenstichting overgemaakt.

Alle ouders hartelijk dank voor hun donaties, waarmee deze actie meer dan geslaagd is!!!

Lees verder...

Ouderavond 12 maart 2019

Foto kunstmarkt

Op dinsdagavond 12 maart werd de jaarlijkse ouderavond van Stichting Peuterwerk Albrandswaard gehouden.

Als eerste kreeg Stichting Uniek uit Barendrecht de gelegenheid om in het kort meer te vertellen over hun kledingbank. Zij lieten kort een filmpje zien. Ook deze keer stonden zij buiten met een vrachtwagen klaar om gebruikte kinderkleding en speelgoed in ontvangst te nemen. Met een volle vrachtauto keerden zij terug naar hun kledingbank aan de Talmaweg in Barendrecht. Daar kunt u persoonlijk ook altijd spullen inleveren. Alles krijgt een goede bestemming.

Daarna kreeg de gastspreker van de brandweer het woord. Hij nam ons mee door “ons huis” en wees daarbij op gevaarlijke punten en situaties. Door de vragen van de aanwezigen bleek duidelijk dat zijn presentatie erg aansprak.

Na deze presentatie was het tijd voor de kunstmarkt. Ook dit jaar hadden de peuters van de vijf locaties van S.P.A. een mooi kunstwerkje gemaakt. De ouders konden dit werkje kopen en de opbrengst van de kunstmarkt gaat deze keer naar de brandwondenstichting. Juist door de presentatie van de brandweer sprak dit doel enorm aan.

De ouderavonden van S.P.A. worden georganiseerd door de leden van de vijf oudercommissies. Het organiseren van een ouderavond kost deze ouders veel voorbereidingstijd en vergaderingen. Het is heel fijn dat de ouders van de oudercommissie elk jaar zo’n ouderavond weten neer te zetten en S.P.A. dankt hen dan ook hartelijk voor hun inzet.

brandweer

 

Lees verder...

Wijkbus 602 komt in de omgeving van alle peuteropvang locaties

Wijkbus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkbus lijn 602 rijdt rond in de kernen Poortugaal, Rhoon en Portland van de gemeente Albrandswaard. Met deze wijkbus zijn alle locaties van de S.P.A. bereikbaar. Daarnaast is voor ouders ook bijvoorbeeld het consultatiebureau in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Rijsdijk 15 in Rhoon makkelijker te bereiken.

Lees verder...

Privacyverklaring Stichting Peuterwerk Albrandswaard

Als uw kind bij ons komt spelen dan hebben wij een aantal gegevens nodig van u en uw kind. Natuurlijk wilt u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Daarom leggen wij graag uit welke gegevens wij verzamelen en wat wij met die gegevens doen.

 

Welke soorten persoonsgegevens bestaan er?

De wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) maakt onderscheid tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens als burgerservicenummer, gegevens over de gezondheid en ontwikkeling, en foto’s. Voor bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels.

 

Wij verwerken persoonsgegevens die we nodig hebben om uw kind opvang te kunnen bieden, te stimuleren in de ontwikkeling, om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen en voor verbetering van onze dienstverlening, marketing en communicatie.

 

Met welk doel verwerken wij welke gegevens?

Verwerking van persoonsgegevens houdt in dat wij iets doen met de gegevens. Dit kan zijn een notitie maken op papier of in de computer, maar ook het gebruiken of het doorgeven aan anderen.

 

Contact en inschrijving:

 • Naam, adres, woonplaats van u en uw kind,
 • emailadres en telefoonnummer,
 • Geboortedatum van uw kind.

Deze gegevens worden door de administratie vastgelegd en zijn ook door de medewerkers op de groep waar uw kind speelt te raadplegen.

 

Betaling en verplichtingen t.a.v. de Belastingdienst:

 • Bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder, wijze van betaling en in rekening gebrachte en betaalde bedragen;
 • Burgerservicenummer (BSN) (van kind en ouders), omdat de belastingdienst deze van ons verlangt om te kunnen controleren of er recht op kinderopvangtoeslag bestaat.

Deze gegevens zijn alleen bekend bij de administratie. Het BSN wordt in combinatie met de contactgegevens en de in rekening gebrachte uren gedeeld met de Belastingdienst.

 

Stimuleren van de ontwikkeling van uw kind:

 • Aanwezigheid: het aantal dagdelen waarvoor uw kind is ingeschreven en het daadwerkelijk gebruikmaken van deze dagdelen;
 • Observaties van het speelgedrag van uw kind, wat hij/zij op welke leeftijd al kan en welke activiteiten zijn aangeboden om uw kind te stimuleren;
 • Informatie die u ons zelf geeft over de gezondheid of de thuissituatie als deze informatie relevant is voor hoe we uw kind tegemoet treden. Meestal blijft deze informatie ‘in het hoofd’ van onze medewerkers. Er wordt alleen een notitie gemaakt of met een collega die ook te maken heeft met uw kind over gesproken als dit nodig is.

Deze gegevens worden op papier bijgehouden op de groep waar uw kind speelt. Wanneer er zorg is om de ontwikkeling van uw kind, wordt dit besproken in de teamvergadering in bijzijn van de directeur. Dan kan, alleen na overleg met u, worden besloten uw kind te bespreken met andere zorg- of hulpverleners. Wanneer het kan, gebeurt dit anoniem: “Ik heb een kind in de groep dat…. Hoe zou ik dit kind het best kunnen helpen?” Eventueel kan, alleen na uw schriftelijke toestemming, uw kind aangemeld worden bij het voorschools Zorg- en Adviesteam, bij het wijkteam of bij een andere zorg- of hulpverlener.

Als uw kind S.P.A. verlaat kunnen wij indien u daar toestemming voor geeft, de basisschool of een andere kinderopvangorganisatie waar uw kind naartoe gaat, relevante informatie over de ontwikkeling van uw kind doorgeven.

Alleen wanneer er ernstige zorg is om de veiligheid van uw kind, kan zonder toestemming van u een melding worden gedaan. Wij houden ons aan de Meldcode. Meer informatie hierover en ons protocol vindt u op onze website https://peuterwerk-albrandswaard.nl/nieuws-stichting-peuterwerk-albrandswaard/.

 

Verbetering van onze dienstverlening, marketing en communicatie:

 • Soms worden op de groepen foto’s of filmpjes gemaakt van activiteiten om met en van elkaar te leren hoe wij ons aanbod nog kunnen verbeteren. Dit doen we alleen als de ouders van alle kinderen die in dit beeldmateriaal voor zullen komen toestemming hebben gegeven.
 • Foto’s die op de groepen gemaakt zijn kunnen gebruikt worden in de plaatselijke kranten en op onze website. Foto’s waarop uw kind herkenbaar is, mogen en zullen wij alleen gebruiken indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Voor meer informatie over hoe wij met beeldmateriaal omgaan verwijzen wij naar artikel 31 van ons informatieboekje.

 

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij delen uw gegevens alleen als dit nodig is om uw kind de afgesproken opvang te kunnen bieden of omdat het moet volgens de wet. In andere gevallen vragen wij vooraf toestemming.

Voor de gegevens benodigd voor inschrijvingen, facturatie, betalingen en doorgifte aan de Belastingdienst, maken we gebruik van administratieve software. Met de leverancier van deze software hebben wij duidelijke afspraken over de beveiliging van de gegevens. Deze afspraken sluiten uit dat uw gegevens worden gebruikt voor andere doelen dan hierboven genoemd.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

S.P.A. bewaart uw gegevens niet langer dan 1 jaar nadat uw kind bij ons is uitgeschreven. Incidenteel kan er reden zijn om deze termijn te verlengen. Bijvoorbeeld bij het niet voldoen van de ouderbijdrage en de noodzaak van het inschakelen van een incassobureau.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op inzage: als u daarom verzoekt, dan zullen wij u laten zien welke persoonsgegevens van u, en van uw kind, wij verwerken. U kunt hier, tegen betaling van de kopieerkosten, ook een kopie van krijgen.

U heeft recht op correctie en verwijdering: wanneer de gegevens die wij verwerken naar uw mening onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u verzoeken om correctie. Wanneer de gegevens niet of niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze met ons gedeeld heeft, dan kunt u verzoeken deze gegevens te laten verwijderen.

U heeft recht op dataportabiliteit: wanneer u daarom verzoekt kunnen wij persoonsgegevens overdragen aan u, of aan een door u aangewezen andere persoon of instantie. Dit geldt alleen voor gegevens die wij digitaal verwerken op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

 

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit, neemt u dan contact op met onze directeur (Stichting Peuterwerk Albrandswaard, Forum 112, 3176 TC Poortugaal). Wanneer uw verzoek uitsluitend gericht is op de gegevens betreffende de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de pedagogisch medewerker op de groep waarin uw kind speelt. Een verzoek kan alleen in behandeling genomen worden als uw identiteit vaststaat.

Een verzoek tot inzage wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, ingewilligd door het ter beschikking stellen van een volledig overzicht van de van u en uw kind betreffende persoonsgegevens inclusief de doeleinden van de verwerking en inlichtingen over de herkomst van de gegevens.

In het geval dat de veiligheid van betrokkene, diens wettelijke vertegenwoordigers of andere betrokkenen (bijvoorbeeld de pedagogisch medewerkers) in het geding komt door verstrekking van (delen van) het dossier neemt de pedagogisch medewerker deze kwestie op met de directeur.

Op een verzoek tot correctie of verwijdering volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een beslissing. De directeur bericht u schriftelijk of, wanneer, en in hoeverre, aan uw verzoek voldaan zal worden. Een weigering is met redenen omkleed.

Een verzoek tot dataportabiliteit wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, ingewilligd door het digitaal ter beschikking stellen van de door u gevraagde gegevens voor zover deze binnen het recht op dataportabiliteit vallen.

 

Wat als het misgaat?

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met uw privacy om te gaan en te voorkomen dat anderen inzage kunnen krijgen in uw gegevens. Mocht er ondanks alle voorzorgmaatregelen toch een zogenaamd ‘datalek’ optreden, dan onderzoeken wij direct welke gegevens mogelijk door wie benaderd zouden kunnen worden en is de eerste reactie gericht op het voorkomen van erger, het voorkomen van verdere verspreiding van gegevens. Daarna doen wij indien nodig melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en stellen we u in kennis van welke gegevens van u of uw kind ‘gelekt’ kunnen zijn en wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben.

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en beveiligen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Heeft u nog vragen over uw privacy?

Dan kunt u altijd contact opnemen met Janneke Timmer, directeur. U kunt haar op maandag en donderdag van 09.00 tot 11.00 uur bereiken via telefoon 010-5011950.

Lees verder...

Opbrengst goede doelen actie

Op 6 maart jl. vond de jaarlijkse ouderavond van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard plaats. Wij waren heel blij dat meer dan 100 ouders naar deze avond kwamen en gebruikt speelgoed en kleding afgaven bij de vrachtwagen, die voor dat doel buiten klaar stond. In dezelfde week werd alles gesorteerd en weggebracht naar regionale goede doelen.

Tijdens de ouderavond werd ook een kunstmarkt gehouden. Ouders konden een door hun kind gemaakt kunstwerkje kopen. De verkoop van deze werkjes heeft € 904,55 opgebracht. Van dit bedrag is er voor Stichting Uniek in Barendrecht een grote hoeveelheid aan kleding voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar gekocht. Ook zijn er babyspullen gekocht, waarmee pakketten gemaakt zijn voor een verloskundigenpraktijk in de regio. Afgelopen week is dit alles weggebracht naar deze goede doelen. Met dank aan de leden van de oudercommissies voor hun inzet en het vele werk dat zij aan deze actie gehad hebben en met dank aan alle ouders van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard voor hun donatie, kijken wij terug op een zeer geslaagde actie!

OC kleding Uniek

 

Lees verder...
 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.