Oudercommissie

De ouders van de vijf locaties van de S.P.A. worden vertegenwoordigd door vijf lokale oudercommissies. Het streven is om per locatie minimaal twee ouders in de oudercommissie te hebben. Ouders, waarvan een kind op de wachtlijst staat of in een peutergroep speelt, kunnen zich verkiesbaar stellen. Een lid van de oudercommissie heeft gewoonlijk gedurende de periode van zijn / haar kind op de peutergroep zitting in de commissie.

 

Wat wordt er van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard verwacht?

De Stichting Peuterwerk Albrandswaard heeft vijf locaties voor peuterwerk. Deze locaties worden jaarlijks streng gecontroleerd door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Eén van de aandachtspunten van deze inspecties is inspraak en vertegenwoordiging van de ouders / cliënten door minimaal twee leden in de oudercommissie van elke locatie.

* Mochten er onverhoopt geen of niet voldoende ouders van een locatie gevonden worden, die zitting willen nemen in de oudercommissie, dan is de S.P.A. verplicht inspanningen te verrichten om leden voor de oudercommissie te vinden en bewijs van deze inspanningen aan de inspectie van de GGD te overleggen.

* Van de S.P.A. mag verwacht worden dat zij de leden van de oudercommissies daar waar nodig ondersteunt bij hun taken.

* De S.P.A. faciliteert de oudercommissie via het lidmaatschap van de belangenvereniging, het beschikbaar stellen van een vergaderruimte inclusief koffie of thee en het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten.

* In verband met het adviesrecht draagt de directeur van de S.P.A. er zorg voor dat de leden van de oudercommissies tijdig op de hoogte zijn van voorgenomen wijzigingen of aanpassingen binnen de organisatie, waarover de oudercommissies adviesrecht hebben.

* Via het prikbord van elke locatie en via de website van de S.P.A. krijgen de oudercommissies ruimte om zich te profileren. Via onderstaand contactformulier zijn de oudercommissies bereikbaar voor de ouders van de S.P.A.

* Op verzoek van de oudercommissie kan de S.P.A. financiële middelen beschikbaar stellen voor het organiseren van één ouderavond per jaar, het bijwonen van een congres en het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de oudercommissie. Een dergelijk verzoek graag tijdig indienen bij de directie samen met een begroting.

 

Wat wordt er van de leden van de oudercommissies verwacht?

* Werving van nieuwe leden gebeurt via de “hulp bij activiteiten”-lijst, die elke ouder bij de start van de peuterperiode van zijn / haar kind ontvangt van de groepsmedewerkers. Daarnaast zal een vacante plaats via de prikborden op de locatie en via brieven op naam ouders opgeroepen worden zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie.

* Bij aantreden als lid van de oudercommissie wordt het reglement van de oudercommissie voor akkoord ondertekend. In dit reglement zijn voorwaarden voor de samenstelling van de oudercommissie, de werkwijze van de oudercommissie, het adviesrecht en overige taken en bevoegdheden benoemd.

* Dit ondertekende reglement is inzichtelijk voor de inspectie GGD en wordt digitaal bewaard door de directeur. De directeur ontvangt van de pedagogisch medewerker plus van de betreffende locatie een digitale kopie van het door het nieuwe oudercommissielid ondertekende reglement en draagt er zorg voor dat de andere leden van de oudercommissies geïnformeerd worden over de naam en de gegevens van het nieuwe lid.

* De leden van de oudercommissie hebben geheimhoudingsplicht.

* Een lid van de oudercommissie is het aanspreekpunt voor de ouders van de locatie en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen en ouders. Daarbij vertegenwoordigt het oudercommissielid de ouders van betreffende locatie richting medewerkers, directie en bestuur van de S.P.A.

* Een lid van de oudercommissie adviseert medewerkers, directie en bestuur van de S.P.A. ten aanzien van de kwaliteit van het peuterwerk.

* Bij aanvang van de periode als oudercommissielid zorgt het betreffend lid voor een “voorstelstukje” voor het prikbord van zijn of haar locatie, zodat onder ouders bekend is wie hen vertegenwoordigt in de oudercommissie.

* Bij een vacature in de oudercommissie roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen en start daartoe de procedure tot het vinden van nieuwe leden. Zie artikel 4 van het reglement. Voor ondersteuning hierbij kan de betreffende oudercommissie zich wenden tot de directeur van de S.P.A.

* De leden van de oudercommissies hebben verzwaard adviesrecht over de volgende punten:
1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de S.P.A. met betrekking tot het aantal kinderen per medewerker; de groepsgrootte; de opleidingseisen van de beroepskrachten; de inzetbaarheid van de stagiaires;
2. Het pedagogisch beleidsplan van de locatie;
3. Voedingsaangelegenheden;
4. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
5. De openingstijden;
6. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
7. Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

* De leden van de oudercommissies ondersteunen de medewerkers van de locatie indien mogelijk door het doen van hand- en spandiensten. Denk hierbij aan het helpen bij een herfstochtend of peuteruitstapje, bij de organisatie van een rommelmarkt of verhuizing van een locatie. Deze taak is geen ‘verplichting’. Wanneer een lid van de oudercommissie niet in de gelegenheid is om bij dergelijke gelegenheden te assisteren, wordt een andere ouder van de peutergroep gevraagd.

* De leden van de oudercommissies van de vijf locaties tezamen organiseren jaarlijks een ouderavond en vergaderen daartoe minimaal elk kwartaal. Hiervoor is een draaiboek beschikbaar. Het onderwerp van de ouderavond wordt in overleg met de directeur vastgelegd.

* Om ouders te enthousiasmeren om naar de ouderavond te komen, wordt de afgelopen jaren een kunstmarkt georganiseerd als afsluiting van de ouderavond. Het materiaal voor de kunstmarkt wordt ingekocht door de leden van de oudercommissie en verspreid over de locaties. Ook hiervoor is een draaiboek beschikbaar. De aanschaf en keuze van het materiaal gaat in overleg met de directeur.

* De leden van de vijf oudercommissies kiezen een voorzitter en een secretaris uit hun midden.

* De voorzitter is de contactpersoon richting directie en bestuur, maar ook de contactpersoon voor nieuwe leden van de oudercommissies. De voorzitter heet hen welkom en maakt hen wegwijs in de taken van de oudercommissies. Daarnaast is de voorzitter het aanspreekpunt voor de vaste leden van de oudercommissies, zodat los mailverkeer over kleine punten via alle leden voorkomen wordt. De voorzitter is het aanspreekpunt via wie de vragen en antwoorden lopen.

* De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de oudercommissies en verstuurt deze notulen naar de directie en de pedagogisch medewerkers plus.

* Namens S.P.A. is één pedagogisch medewerker plus, vanwege de regelmatige wisseling van leden van de oudercommissies, coördinator van de oudercommissies.

 

Contact met de oudercommissies?

Wanneer u een e-mail stuurt naar oudercommissie@peuterwerk-albrandswaard.nl en in deze e-mail uw naam, telefoonnummer en de locatie waar uw kind speelt (of gaat spelen) vermeldt, kan de oudercommissie contact met u opnemen. Het is fijn wanneer u op het contactformulier alvast uw vraag voor de oudercommissie schrijft. Uiteraard is de oudercommissie op die manier ook bereikbaar wanneer u interesse heeft om lid van de oudercommissie te worden, maar eerst vrijblijvend beter geïnformeerd wilt worden.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.